Main
Home
Sim Info
Forums
Crew Roster
Join
Ship: Serendipity
Specifications
Interior
Ship: Bonifate
Specifications
Interior
Station: Tiryns
Station Specifications
Station Personnel
The 'Verse
Map
Core Worlds
Border Worlds
Rim Worlds
A Brief History
Language: Chinese
Language: Slang
Gear & Equipment
Image Gallery
Links
Gaming / Simming
Gameplay
 New Member's Guide
 FSF Member's Guide
 Posting Standards
 Simming Guides
 SpaceFleet OnLine
 Federation Sim Fleet
Language of the 'verse: Chinese / English

Just a few words & phrase to make yourself abundantly clear -- or to know what others are saying. We got both English to Chinese........ and Chinese to English. Dohn Ma?

English    Chinese
A scheming person Guay Toh Guay Nown
Alas/ Not Good Jao Gao
All show, no substance Da Chung Wu Dahn
All that's proper. suo-yo duh doh shr-dang
An absolute genius jen duh sh tyen tsai
Are we clear? Dohn luh mah.
Awesome/ Clever Gao Guhn
Baboon's ass crack Feh Feh Pi Goh
Bastard! Hwoon dahn
Big Brother Ghuh or Ghuh-ghuh
Big change dah bien-hwa
Big Sister Jei or Jei-Jei
Big stupid pile of stinking meat Yi Dwei Da Buen Chuo Roh
Bon Voyage Yi Lu Shwen Fohn
Bottoms up! Gon Beh
Brilliant jing-tsai
Browncoat Jone Yee.
Cheap floozy jien hwo
Check at once Ma Shong jien Cha.
Cheering/ urging someone to go on. Jah Yoh
Chinese language jwohn Guo Hua
Come in Ching jin
Completely useless Tian di Wu Yohn
Congratulations Gohn shi
Consistently useless jing-tzang mei yong-duh
Cool Ku
Crap (Damn) Tzao gao
Crap (Damn) Mi Tian Gohn
Crime Boss Ser Toh
Cute / handsome swai
Cute / handsome Kuh ai
Damn! Ai ya!
Damn / Damn it To Ma Duh
Dangerous person or animal Wei Shian Dohn Woo
Darling/ Sweetheart Bao Bei
Daydream/ Wishful thinking Bai Lih Mohn
Dear God, in heaven. Wuh di tyen, ah.
Deserving a bad fate Hwo Gai
Despicable Kuh Wu
Don't worry. FAHNF-sheen
Dumb ass Chwen
Earthshaking Jin Tian Dwohn
Enough of this nonsense Go Hwong-tong
Everybody sit down! Da jee-ah tzwo sha!
Everyone shut the hell up Nee mun doh BEE-jway
Explosive diarrhea of an elephant Da shiong La Se La Ch'wohn Tian
Fellow Ja Hwo
Female friend/ girlfriend Ma Tze
Filthy fornicator of livestock Ung jeong jia Ching Jien Soh
Fire (shooting) Kai Hio
Fire at will Da Kai Sa Jeh
Fool Sha Gwa
Friend, pall, buddy Puhn Yoh
Gang leader Da Gher Da (male) Da Jeh Da (female)
Gang, crew Se Duhng
Garbage luh-suh
Get lost Kwai Jio Kai
Go all out, take out all the stops Ping Ming
Go far away very fast. KWAI chur hun-rien duh di gahng.
God knows what tyen shiao duh
Goddamn Tyen-sah duh UH-muo.
Good luck joo How Rin
Good/ Okay How
Got to hell Chui Se
Greetings Ni Hao
He/She Tah, tah-duh (his or hers)
Hello? Nee hao?
Hey! Wei
Hold on a second. Dung ee-miao
Horrible old tyrant... Kuh-ooh duh lao bao-jurn
Hump Gun
Hurry up Guhn Kwai
I don't believe my eyes Wo Bu Shin Wo Dah Yan Jing
I don't see or hear you Wuo Dwei nee boo Ting Boo Jen
I neither see nor hear you... Wuo DWAY-nee BOO-woon boo-JEN
I or me Wuo
I surely annoyed someone or other in a past life, didn't I? wuh tzai chien shr ee-ding ruh dao shuh-muh run luh bah...
Idiot Buhn Dahn
Idiots, all of you. Nee mun DOH shr sagwa.
I'm sorry? Shuh muh?
Imminent doom Wong Dahn
Impossible Bu Kuh Nuhn
In that case, never mind Nah Mei Guan Shee
In the doghouse Luhn Gohn
Jerk Hwoon dahn
Jesus! Lao Tyen yeh!
Junk Fei-oo
Junk Feh Wu
Just our luck. Jen dao mei
Let me repeat myself Wuo Jai Jeong Yi Chi
Like hell jien Ta Duh Guay
Little brother Di or Di-Di
Little sister mei-mei
Long time no see How Joh Bu Jian
Loopy in the head Fong luh.
Male friend/ boyfriend kai Tze
Merciful buddha run-tse duh FWO-tzoo
Merciful buddha protect us Rung Txe Fwo Txoo Bao Yo Wuo Muhm
Merciless hell... Ai-yah Tyen-ah.
Merciless hell... Ai Yah Tien Ah
Mind your own business Gwon nee tzee-jee duh shr.
Miss/ Young lady Shwo Jeh
Mister Shian Shen
Mother of god. Wuh de ma.
Motherless goat of all motherless goats Mei Yong Ma duh Tse Gu Yong
Motherless goats of all motherless goats Gao yang jong duh goo yang.
Muddled, confused Wu Toh Wu Now
Name of all that's sacred tyen shiao duh
No problem Mei Wen Ti
No way. Tsai boo shr.
Nonsense Fei hua
Not advised Jwohn gao Bu Yi
Not enough Bu goh
Now! Ma shong!
Now/ immediately Ma Shong.
Nuts (crazy) Kwong-juh duh
Oddball Chai Neow
Of course. Dahng rahn
Oh my God Wuo duh Tian Ah
Oh, god, no. Lao-tyen, boo.
Oh, this is a happy development... Oh, juh jen sh guh kwai luh duh jean-jan
Old Lao
Old man/ husband Lao Gohn
Old woman/ wife Lao Puo
Over my dead body. Choo fay wuh suh luh
Pal lao sheong
Patheitc wretch Bei Be Shiou Ren
Peon/ a nobody Wu Ming Shao Jwu
Pig's Sty Joo Fuen Chse
Pile of sun-baked dog poo Ri shao gou shi bing
Please be quiet Ching Ahn Jing Yi Dien
Pool of excrement F'n Zse
Posterior Pi Gu
Prehistoric Lao Deow Ya
Real Man Nuhn Tze huhn
Really dangerous Wei Shan
Remorseless harridan. BOO hway-hun duh PUO-foo
Retreat/ run away Jio Weh Sung Chiuh
Ruthless Wan Duhn Luh
S*** on my head Ai ya, hwai luh!
Screw you. Chur ni-duh
Shiny/ awesome Jahn!
shut up BEE-jway
shut up Hoo-tsuh
Sir (nobility) Nuhn Jwei
So guilty as to deserve a thousand deaths jwei Gai Won Se.
Son of a bitch Wond Ba Duhn
Speak now and quickly Yo Hua Kwai Suo
Stop talking Joo Koh
Stubborn martinet pyen duh duh jiou cha wen
Stupid yu bun duh
Surrender Tze sah ju yi
Sweetheart bao bay
Swindle Gwai
Thank you. Sheh-sheh
There's nothing in this plan that isn't horrific Juh Guh jee Hua Juhn Kuh Pah!
To Blindside someone Fah Leong jian
To do charity Yee Yan
To make a huge mistake Bie Woo Lohng.
Trouble / Complication Ma Fuhn
Understand? dohn mah?
Very Feh chun
Wait / hold on for a second D'un yi shia
Watch your back Jun ta ma yao ming. Joo-ee
We will enjoy your silence, now! Bai duo, an jing yidian.
We're in big trouble. Ai ya, wo mun wan luh
What is this garbage? Je shr shuh muh lan dong shi
What the hell is this crap? Juh Shi suh Mo Go Dohng Shee?
What? Shah muh?
You wanna die? Nee Tzao Se Mah?
Young one nyen ching-duh
You're looking wonderful, old friend Lao pung yo, nee can chi lai hun you jing shen
  
Chinese    English
Ai ya! Damn!
Ai ya, hwai luh! S*** on my head
Ai ya, wo mun wan luh We're in big trouble.
Ai Yah Tien Ah Merciless hell...
Ai-yah Tyen-ah. Merciless hell...
Bai duo, an jing yidian. We will enjoy your silence, now!
Bai Lih Mohn Daydream/ Wishful thinking
bao bay Sweetheart
Bao Bei Darling/ Sweetheart
BEE-jway shut up
Bei Be Shiou Ren Patheitc wretch
Bie Woo Lohng. To make a huge mistake
BOO hway-hun duh PUO-foo Remorseless harridan.
Bu goh Not enough
Bu Kuh Nuhn Impossible
Buhn Dahn Idiot
Chai Neow Oddball
Ching Ahn Jing Yi Dien Please be quiet
Ching jin Come in
Choo fay wuh suh luh Over my dead body.
Chui Se Got to hell
Chur ni-duh Screw you.
Chwen Dumb ass
Da Chung Wu Dahn All show, no substance
Da Gher Da (male) Da Jeh Da (female) Gang leader
Da jee-ah tzwo sha! Everybody sit down!
Da Kai Sa Jeh Fire at will
Da shiong La Se La Ch'wohn Tian Explosive diarrhea of an elephant
dah bien-hwa Big change
Dahng rahn Of course.
Di or Di-Di Little brother
Dohn luh mah. Are we clear?
dohn mah? Understand?
D'un yi shia Wait/ hold on for a second
Dung ee-miao Hold on a second.
Fah Leong jian To Blindside someone
FAHNF-sheen Don't worry.
Feh chun Very
Feh Feh Pi Goh Baboon's ass crack
Feh Wu Junk
Fei hua Nonsense
Fei-oo Junk
F'n Zse Pool of excrement
Fong luh. Loopy in the head
Gao Guhn Awesome/ Clever
Gao yang jong duh goo yang. Motherless goats of all motherless goats
Ghuh or Ghuh-ghuh Big Brother
Go Hwong-tong Enough of this nonsense
Gohn shi Congratulations
Gon Beh Bottoms up!
Guay Toh Guay Nown A scheming person
Guhn Kwai Hurry up
Gun Hump
Gwai Swindle
Gwon nee tzee-jee duh shr. Mind your own business
Hoo-tsuh shut up
How Good/ Okay
How Joh Bu Jian Long time no see
Hwo Gai Deserving a bad fate
Hwoon dahn Bastard!
Hwoon dahn Jerk
Ja Hwo Fellow
Jah Yoh Cheering/ urging someone to go on.
Jahn! Shiny/ awesome
Jao Gao Alas/ Not Good
Je shr shuh muh lan dong shi What is this garbage?
Jei or Jei-Jei Big Sister
Jen dao mei Just our luck.
jen duh sh tyen tsai An absolute genius
jien hwo Cheap floozy
jien Ta Duh Guay Like hell
Jin Tian Dwohn Earthshaking
jing-tsai Brilliant
jing-tzang mei yong-duh Consistently useless
Jio Weh Sung Chiuh Retreat/ run away
Jone Yee. Browncoat
Joo Fuen Chse Pig's Sty
joo How Rin Good luck
Joo Koh Stop talking
Juh Guh jee Hua Juhn Kuh Pah! There's nothing in this plan that isn't horrific
Juh Shi suh Mo Go Dohng Shee? What the hell is this crap?
Jun ta ma yao ming. Joo-ee Watch your back
jwei Gai Won Se. So guilty as to deserve a thousand deaths
Jwohn gao Bu Yi Not advised
jwohn Guo Hua Chinese language
Kai Hio Fire (shooting)
kai Tze Male friend/ boyfriend
Ku Cool
Kuh ai Cute/ handsome
Kuh Wu Despicable
Kuh-ooh duh lao bao-jurn Horrible old tyrant...
KWAI chur hun-rien duh di gahng. Go far away very fast.
Kwai Jio Kai Get lost
Kwong-juh duh Nuts (crazy)
Lao Old
Lao Deow Ya Prehistoric
Lao Gohn Old man/ husband
Lao pung yo, nee can chi lai hun you jing shen You're looking wonderful, old friend
Lao Puo Old woman/ wife
lao sheong Pal
Lao Tyen yeh! Jesus!
Lao-tyen, boo. Oh, god, no.
Luhn Gohn In the doghouse
luh-suh Garbage
Ma Fuhn Trouble/ Complication
Ma Shong jien Cha. Check at once
Ma shong! Now!
Ma Shong. Now/ immediately
Ma Tze Female friend/ girlfriend
Mei Wen Ti No problem
Mei Yong Ma duh Tse Gu Yong Motherless goat of all motherless goats
mei-mei Little sister
Mi Tian Gohn Crap (Damn)
Nah Mei Guan Shee In that case, never mind
Nee hao? Hello?
Nee mun doh BEE-jway Everyone shut the hell up
Nee mun DOH shr sagwa. Idiots, all of you.
Nee Tzao Se Mah? You wanna die?
Ni Hao Greetings
Nuhn Jwei Sir (nobility0
Nuhn Tze huhn Real Man
nyen ching-duh Young one
Oh, juh jen sh guh kwai luh duh jean-jan Oh, this is a happy development...
Pi Gu Posterior
Ping Ming Go all out, take out all the stops
Puhn Yoh Friend, pall, buddy
pyen duh duh jiou cha wen Stubborn martinet
Ri shao gou shi bing Pile of sun-baked dog poo
Rung Txe Fwo Txoo Bao Yo Wuo Muhm Merciful buddha protect us
run-tse duh FWO-tzoo Merciful buddha
Se Duhng Gang, crew
Ser Toh Crime Boss
Sha Gwa Fool
Shah muh? What?
Sheh-sheh Thank you.
Shian Shen Mister
Shuh muh? I'm sorry?
Shwo Jeh Miss/ Young lady
suo-yo duh doh shr-dang All that's proper.
swai Cute/ handsome
Ta ma duh! "F*** me blind"
Tah, tah-duh (his or hers) He/She
Tian di Wu Yohn Completely useless
To Ma Duh Damn/ Damn it
Tsai boo shr. No way.
tyen shiao duh God knows what
tyen shiao duh Name of all that's sacred
Tyen-sah duh UH-muo. Goddamn
Tzao gao Crap (Damn)
Tze sah ju yi Surrender
Ung jeong jia Ching Jien Soh Filthy fornicator of livestock
Wan Duhn Luh Ruthless
Wei Hey!
Wei Shan Really dangerous
Wei Shian Dohn Woo Dangerous person or animal
Wo Bu Shin Wo Dah Yan Jing I don't believe my eyes
Wond Ba Duhn Son of a bitch
Wong Dahn Imminent doom
Wu Ming Shao Jwu Peon/ a nobody
Wu Toh Wu Now Muddled, confused
Wuh de ma. Mother of god.
Wuh di tyen, ah. Dear God, in heaven.
wuh tzai chien shr ee-ding ruh dao shuh-muh run luh bah... I surely annoyed someone or other in a past life, didn't I?
Wuo I or me
Wuo duh Tian Ah Oh my God
Wuo DWAY-nee BOO-woon boo-JEN I neither see nor hear you...
Wuo Dwei nee boo Ting Boo Jen I don't see or hear you
Wuo Jai Jeong Yi Chi Let me repeat myself
Yee Yan To do charity
Yi Dwei Da Buen Chuo Roh Big stupid pile of stinking meat
Yi Lu Shwen Fohn Bon Voyage
Yo Hua Kwai Suo Speak now and quickly
yu bun duh Stupid
 
Home |  Sim Info |  Forums |  Crew Roster |  Join |  Serendipity: Specifications |  Serendipity: Interior |  Bonifate: Specifications |  Bonifate: Interior |  Tiryns: Specifications |  Tiryns: Personnel |  Map |  Core Worlds |  Border Worlds |  Rim Worlds |  A Brief History |  Language: Chiense |  Language: Slang |  Gear & Equipment |  Image Gallery |  Gameplay |   New Member's Guide |   FSF Member's Guide |   Posting Standards |   Simming Guides |   SpaceFleet OnLine |   Federation Sim Fleet